• Wzory protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzane przez terytorialne komisje wyborcze
    Wzory potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzory protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzory potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzory protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta
  • Regulaminy terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych
    Wytyczne dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania
  • Zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych