Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U. poz. 1794)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:

§  1.  Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł.

§  2.  Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 14,70 zł.

§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 


 

Minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi podstawę obliczenia limitów, o których mowa w:
- art. 25 ust. 4 i 5, art. 26a oraz art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 580),
- art. 134 § 2 i § 3 oraz art. 140 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273).

Rejestr zmian
  • Data utworzenia19-02-2019 13:01
    Wprowadził:Krzysztof Lorentz
  • Data modyfikacji19-02-2019 13:06
    Wprowadził:Krzysztof Lorentz