Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. poz. 1747)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847) zarządza się, co następuje:

§  1.  Od dnia 1 stycznia 2018 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2100 zł.

§  2.  Od dnia 1 stycznia 2018 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 13,70 zł.

§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 


 

Minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi podstawę obliczenia limitów, o których mowa w:
- art. 25 ust. 4 i 5, art. 26a oraz art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 876 i 1089),
- art. 134 § 2 i § 3 oraz art. 140 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089).

Rejestr zmian
  • Data utworzenia11-12-2017 11:29
    Wprowadził:Krzysztof Lorentz