Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek następujących podmiotów: jednostek budżetowych lub jednostek samorządu terytorialnego (§ 39 ust. 1 załącznika do zarządzenia nr 14/2017 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie instrukcji o gospodarce składnikami majątkowymi Krajowego Biura Wyborczego).

Darowizna zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego może zostać dokonana na pisemny wniosek następujących podmiotów: zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, szkół i placówek oświatowych, szkół wyższych, instytucji kultury, instytucji filmowych, klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych, Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność charytatywną, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek badawczo-rozwojowych lub innych jednostek organizacyjnych prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe, jeżeli składniki te mogą być wykorzystywane przy realizacji ich zadań statutowych (§ 40 ust. 1 w/w zarządzenia).

Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę należy kierować do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie; w/w wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione odpowiednio w § 38 ust. 4 i § 39 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761).

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:21-11-2016 13:59
    Wprowadził:Janusz Różycki
  • Data modyfikacji:26-02-2018 9:34
    Wprowadził:Renata Dzik